การสำแดงสินค้าต่อศุลกากร

ขาเข้าจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

เมื่อนำเข้าสินค้าจากประเทศนอกสหภาพยุโรป จะมีการจำกัดปริมาณ รวมหมวดหมู่สินค้าดังต่อไปนี้

– สินค้าที่นำเข้ามาเป็นครั้งคราว สำหรับการใช้งานของนักเดินทางส่วนบุคคลหรือครอบครัว และสินค้าที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นของขวัญ

– ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

– เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– ยารักษาโรค

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และ / หรือ การขนส่งภายใต้ข้อบังคับพิเศษ ใช้กับ

– สินค้าเกี่ยวกับสัตวแพทย์และสัตว์

– อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

– อาวุธ ลูกกระสุน วัตถุระเบิด

– ยา

– ชิ้นส่วนของพืช และสินค้าที่มาจากพืช

– ตราสารทางการเงิน

 

ขาเข้าจากประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อนำเข้าสินค้าจากประเทศสหภาพยุโรป จะมีการจำกัดปริมาณสำหรับสินค้าที่เลือกต่อไปนี้ (ยกเว้นภาษีสรรพสามิต)

– ยาสูบและผลิตภัณฑ์จากยาสูบ

– แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การจำกัดการขนส่งแอลกอฮอล์ ยาสูบ และเงินสดข้ามพรมแดนภายในสหภาพยุโรป สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสหภาพยุโรป

ข้อจำกัดการนำเข้ามีผลกับ

– ยา

– เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงเข้าสาธารณรัฐเช็กจากประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป

– อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

 

การควบคุมเงินสด

ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าหรือออกจากสาธารณรัฐเช็ก จะต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการนำเข้าหรือส่งออกของ: ธนบัตรและเหรียญที่ถูกต้อง เช็คเดินทาง หนังสือสั่งจ่ายเงินที่แปลงเป็นเงินสดในสกุลเงินเช็ก หากมีมูลค่ารวมเกินกว่า 10,000 ยูโร

หากคุณเดินทางจากประเทศในสหภาพยุโรปหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง คุณต้องรายงานเรื่องนี้ในทั้งสองประเทศ มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจยึดจำนวนเงินที่ถืออยู่ โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจทำการค้นหาส่วนบุคคล