พระราชกฤษฎีกาแห่งสาธารณรัฐเช็ก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2563

– การห้ามชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว) เข้าสู่ราชอาณาเขตสาธารณรัฐเช็ก ยกเว้นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในสาธารณรัฐเช็ก พลเมืองจากสหภาพยุโรปอาจเดินทางเข้าสู่อาณาเขตของสาธารณรัฐเช็กได้ตามเงื่อนไขที่ประกาศเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

– การเดินทางเข้าสู่ดินแดนของสาธารณรัฐเช็กในฐานะเป็นพลเมืองเช็ก พลเมืองสหภาพยุโรป และชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในสาธารณรัฐเช็ก บุคลลดังกล่าวจะต้องยื่น ใบรับรอง เพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการพร้อมกับใบรายงานผลการทดสอบเชื้อโรคโควิด-19 ที่ให้ผลเป็นลบและออกโดยมีระยะเวลาไม่เกินสี่วัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมด ในบางกรณี หากมีการทดสอบด้วยเทคนิค PCR สามารถกระทำได้ในอาณาเขตของสาธารณรัฐเช็กภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหลังการเดินทางเข้าประเทศ โดยให้สถานีอนามัยระดับภูมิภาคแจ้งผลการทดสอบกลับมาด้วยทุกครั้ง ซึ่งผู้ยื่นตรวจจำเป็นต้องแจ้งผลการทดสอบเป็นใบรับรองแพทย์ไปยังสถานีอนามัยระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการกักกันตัวตามข้อบังคับเป็นเวลาสิบสี่วันโดยไม่มีข้อยกเว้น

– พลเมืองเช็ก ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในสาธารณรัฐเช็ก และชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว) ทุกคน สามารถเดินทางไปต่างประเทศและเดินทางออกจากสาธารณรัฐเช็กได้

ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจึงขอให้ตรวจสอบข้อยกเว้นและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนเดินทางไป/ ออกจากสาธารณรัฐเช็กได้ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐเช็ก

ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไป/ ออกจากสนามบินปราก กรุณาคลิกไปที่ลิงก์ https://www.prg.aero/en/list-of-resumed-routes.