• หากต้องการเข้าถึงสนามบิน ใช้ทางออก 2 จากทางด่วน R7

• ปฏิบัติตามสัญลักษณ์สนามบินบนป้ายจราจร

• เส้นทางไปยังอาคารผู้โดยสารของสนามบินจะแสดงด้วยวงรีสีบนทางด่วนสำหรับอาคาร 1 และอาคาร 2

• คุณอาจรับ/ส่งผู้โดยสารที่ลานจอดรถระยะสั้นซึ่งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารแต่ละแห่ง (ฟรี 15 นาทีแรก ทุก 15 นาที 100 CZK) หรือใช้ที่จอดรถระยะยาว

Airport Road